Бусад үйлчилгээ

Баримт бичиг орчуулах

ЭСЯ нь Монгол Улсын иргэний баримт бичгүүд, тухайлбал, төрсний болон гэрлэлтийн гэрчилгээ, боловсролын үнэмлэх, диплом, лавлагаа, тодорхойлолт, мэргэжлийн үнэмлэх, жолооны үнэмлэх зэргийг монгол хэлнээс польш хэл рүү, польшоос монгол хэл руу  хөрвүүлэн орчуулга хийж өгнө.

 

 

Тодорхойлолт гаргах

Польш улсад оршин суугаа иргэд өөрсдийн оршин суух, үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбогдуулан өөрсдийн талаар холбогдох тодорхойлтыг гаргуулахаар ЭСЯ-нд ханддаг. Иймд ЭСЯ аливаа асуудлаар тодорхойлолт гаргахдаа тухайн иргэний бодит байдал, Монгол Улсын иргэний талаарх баримт бичиг, тодорхойлолт, лавлагааг үндэслэн тодорхойлолтыг гаргана.

 

 

Монгол Улсын харъяатаас гарах

ЭСЯ нь Монгол Улсын харьяатаас гарах асуудлыг “Харьяатын тухай хууль”-ийн дагуу шийдвэрлэнэ. Монгол Улсын харьяатаас гарахыг хүсэгчид доор дурдсан бичиг баримтыг бүрдүүлж,  ЭСЯ дээр биечлэн ирнэ. Үүнд:

 1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид хандаж гаргасан өргөдөл /хоёр хувь/ өргөдөл. Өргөдөлд Монгол Улсын харъяатаас гарах болсон шалтгаан, Монгол Улс болон гадаад улсад ямар хугацаагаар аж төрж, ажиллаж, суралцаж байсан, аль улсын харъяат болох хүсэлтэй байгаа, эцэг, эх, эхнэр (нөхөр), хүүхэд нь аль улсын харъяат, тэд одоо хаана, юу эрхэлж байгаа, хүүхэдтэй бол хэзээ, хаана төрсөн, аль улсын харъяат байлгах талаар эцэг (эх)-тэй нь тохиролцсон тухай тодорхой тусгана;
 2. Гурван үеийн намтар (үүнд: өвөг эцэг, эмэг эх, эцэг, эх, өөрийн болон эхнэр /нөхөр/-ийн намтар орно);
 3. Монгол Улсын харьяатаас гарахыг хүсэгчийн анкет /Анкетыг эндээс татаж авна уу/  Анкетыг хар өнгийн бэхээр гаргацтай, үнэн зөв бөглөсөн байна;
 4. Төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, гадаад паспортын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 5. БНПУ-ын баримт бичгийн хуулбар;
 6. Гэрлэлтийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, гэрлэлтээ цуцлуулсан бол энэ тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан албан ёсны шийдвэрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, гэрлэлтээ гадаадад бүртгүүлсэн бол гэрчилгээний орчуулга;
 7. Харъяатаас гарахыг зөвшөөрсөн эцэг, эхийн зөвшөөрөл. Зөвшөөрөлд эцэг эх нь хоёул гарын үсгээ зурах ба гарын үсгээ нотариатаар гэрчлүүлэн, иргэний үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбаруудаа хавсаргана. Эцэг, эх нь нас барсан бол нас барсан тухай Монгол Улсын холбогдох байгууллагын тодорхойлолт;
 8. 16 хүртэлх насны хүүхдийн иргэний харъяаллыг өөрчлөх бол энэ талаар эцэг, эхийн бичгээр гаргаж, нотариатаар гэрчлүүлсэн тохиролцоо, 16 хүртэлх насны хүүхдийн нотариатаар гэрчлүүлсэн төрсний гэрчилгээний хуулбар, төрсний гэрчилгээ нь гадаад хэлээр бол гэрчилгээний орчуулга;
 9. 16-18 хүртэлх насны хүүхдийн харьяаллыг өөрчлөх тохиолдолд иргэний харьяаллаа өөрчлөх талаар тухайн хүүхдээс бичгээр гаргасан зөвшөөрөл, нотариатаар гэрчлүүлсэн гарын үсэг, Монгол Улсын иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар, гадаад хэлээр бол орчуулга;
 10. Монгол Улсын иргэний харъяаллаас гарсан тохиолдолд өөрийн харъяаллыг олгохыг зөвшөөрсөн гадаад улсын эрх бүхий холбогдох байгууллагын албан ёсны зөвшөөрөл, орчуулгын хамт;
 11. Шүүх, цагдаа, татвар, банкны өр барагдуулах алба, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, төрийн сургалтын сангаас өр төлбөр, нэхэмжлэлгүй болох тухай тодорхойлолт;
 12. Амьжиргааны эх үүсвэрийн талаарх тодорхойлолт (Ажил эрхэлдэг, цалин, орлоготой болох тухай ажил, тэтгэлэг олгогчийн нотолгоо, тодорхойлолт, орчуулгын хамт);
 13. Зураг 3 хувь (4х6 см хэмжээтэй).

Үйлчилгээний хураамж 100 ам.доллар