Үйлчилгээний хураамж

 

Иргэдийн анхааралд,

 

Иргэдийн цагийг хэмнэх,  хүндрэл үүсгэхгүйн үүднээс иргэдэд үзүүлэх консулын үйлчилгээний төлбөрийг америк ам. доллараар хийдэг байсныг өөрчилж,  2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн суугаа орны мөнгөн тэмдэгт болох злотод шилжүүлж, гүйлгээ хийхээр боллоо.

 

Үйлчилгээний төрөл Тэмдэгтийн хураамж

/злот/

Буцах үнэмлэх олгох 105
Паспорт шинээр олгох 205
Паспорт сунгалт 41
Төрсний гэрчилгээ олгох
Гэрлэлтийн гэрчилгээ олгох 80
Итгэмжлэл, нотариат хийх 41
Баримт бичгийн орчуулга 41
Тодорхойлолт гаргах 41
Факс илгээх 20