Үйлчилгээний хураамж

 

Иргэдийн анхааралд,

 

Иргэдийн цагийг хэмнэх,  хүндрэл үүсгэхгүйн үүднээс иргэдэд үзүүлэх консулын үйлчилгээний төлбөрийг америк ам. доллараар хийдэг байсныг өөрчилж,  2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн суугаа орны мөнгөн тэмдэгт болох злотод шилжүүлж, гүйлгээ хийхээр боллоо.

 

Үйлчилгээний төрөл Тэмдэгтийн хураамж

/злот/

Буцах үнэмлэх олгох 105
Паспорт шинээр олгох 205
Төрсний гэрчилгээ олгох
Гэрлэлтийн гэрчилгээ олгох 80
Итгэмжлэл, нотариат хийх 41
Баримт бичгийн орчуулга 41
Тодорхойлолт гаргах 41
Факс илгээх 20